Vnitřní řád ŠJ - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny MŠ Červený Potok

1. Provoz ŠJ

 • řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon, dále vyhláškou č. 107/2005 Sb.,
 • o školním stravování a platnými hygienickými předpisy (vyhláška č. 137/2004 Sb.,
 • o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, včetně novelizací těchto zákonů a vyhlášek
 • jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin
 • základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny Králíky

2. Výdejní doba

 • pro děti a zaměstnance: ranní svačinka 8:45 – 9:15

                                                   oběd 11:45 – 12:15

                                                   svačina 14:30 – 15:00

 • pro odběr do jídlonosičů: 11:00 – 11:30

3. Výše stravného

 • výše stravného je určena předpisem vedoucí školní jídelny Králíky, v základních kategoriích činí:
 • děti dle věkové kategorie:

3 – 6 let:

 • celodenní stravování – celkem 36,- Kč
 • (ranní svačinka 9,- Kč, oběd 18,- Kč, svačina 9,- Kč)

Děti, které dosáhnou v daném školním roce 7 let:

 • celodenní stravování – celkem 41,- Kč
 • (ranní svačinka 9,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 9,- Kč)

4. Placení stravného:

 • hotově v MŠ
 • splatnost do 15. následující ho měsíce

5. Přihlášky a odhlášky ze stravování

 • přihlášky a odhlášky ze stravování se provádějí den předem nejpozději do 10:30 hod., a to následujícími způsoby:

 • osobně v MŠ (učitelce, školnici)
 • telefonicky na čísle 465 634 165, 731 161 934, 777 804 160, 778 749 151
 • formou SMS na čísle 731 161 934, 777 804 160, 778 749 151

 • V případě onemocnění má strávník nárok na odebrání stravy pouze první den nemoci (nepřítomnosti), a to v době 11:00 – 11:30 hod. A to pouze do svých nádob – jídlonosičů.

6. Jídelní lístek

 • jídelní lístek mají rodiče možnost přečíst v šatně na nástěnce a na webových stránkách školy

7. Výdej svačin a obědů

 • dopolední svačiny – od 8:45 do 9:00 hod.
 • oběd – od 11:45 do 12:15 hod.
 • odpolední svačina – od 14:30 do 15:00 hod.
 • strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh
 • vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně (vyhláška č.107/2005 Sb. §2 odst. 7), strávníci je neodnášejí z místnosti, nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo
 • porce jídel jsou připravovány podle platných norem.

8. Vstup do jídelny

 • vstup do prostoru jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd, ostatním osobám je vstup na jídelnu z hygienických důvodů zakázán.

9. Práva a povinnosti dětí

 • Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim Dítě má právo odmítnout stravu
 • Dítě má právo být respektováno (při volbě druhu a množství stravy)
 • Dítě má povinnost dodržovat daná pravidla při stravování v MŠ
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků školy během stravování
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s nádobím a ostatními předměty a věcmi v prostorách jídelny MŠ

10. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu stravování dítěte v MŠ
 • Zákonní zástupci mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do jídlonosičů
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování dítěte v MŠ
 • Zákonní zástupci mají povinnost sdělit personálu MŠ alergie a jiné reakce dítěte na daný druh potraviny
 • Zákonní zástupci mají povinnost řídit se vnitřním řádem výdejny školy
 • Zákonní zástupci mají povinnost platit za odebranou stravu v daný termín

11. Podmínky zacházení s majetkem výdejny MŠ

 • Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku jídelny MŠ.
 • Pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy zajišťují, aby děti zacházely s předměty v jídelně šetrně a nepoškozovaly zdejší majetek.

12. Zabezpečení bezpečnosti při stravování dětí

 • Po celou dobu stravování dětí je nad nimi zabezpečen pedagogický dozor, také dohled paní kuchařky.

13. Organizační zajištění provozu:

 • Kuchařka – výdej stravy: Juliána Marková
 • Vedoucí školní jídelny: Eva Čadová

14. Dotazy, připomínky

 • dotazy, připomínky a případné problémy řešte ihned přímo s paní kuchařkou – výdej stravy nebo ředitelkou MŠ

Bc. Gabriela Martincová, DiS. - ředitelka MŠ

účinnost od 01. 09. 2019

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny MŠ Prostřední Lipka

1. Provoz ŠJ

 • řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon, dále vyhláškou č. 107/2005 Sb.,
 • o školním stravování a platnými hygienickými předpisy (vyhláška č. 137/2004 Sb.,
 • o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, včetně novelizací těchto zákonů a vyhlášek
 • jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin
 • základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny Králíky

2. Výdejní doba

 • pro děti a zaměstnance: ranní svačinka 8:45 – 9:00

                                                   oběd 11:45 – 12:30

                                                   svačina 14:30 – 15:00

 • pro odběr do jídlonosičů: 11:00 – 11:30

3. Výše stravného

 • výše stravného je určena předpisem vedoucí školní jídelny Králíky, v základních kategoriích činí:
 • děti dle věkové kategorie:

3 – 6 let:

 • celodenní stravování – celkem 36,- Kč
 • (ranní svačinka 9,- Kč, oběd 18,- Kč, svačina 9,- Kč)

Děti, které dosáhnou v daném školním roce 7 let:

 • celodenní stravování – celkem 41,- Kč
 • (ranní svačinka 9,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 9,- Kč)

4. Placení stravného:

 • hotově v MŠ
 • splatnost do 20. následující ho měsíce

5. Přihlášky a odhlášky ze stravování

 • přihlášky a odhlášky ze stravování se provádějí den předem nejpozději do 9:30 hod., a to následujícími způsoby:
 • osobně v MŠ (učitelce, školnici)
 • telefonicky na čísle 465 631 461, 605 083 520
 • formou SMS na čísle 605 083 520
 • V případě onemocnění má strávník nárok na odebrání stravy pouze první den nemoci (nepřítomnosti), a to v době 11:00 – 11:30 hod. A to pouze do svých nádob – jídlonosičů.

6. Jídelní lístek

 • jídelní lístek mají rodiče možnost přečíst v šatně na nástěnce a na webových stránkách školy

7. Výdej svačin a obědů

 • dopolední svačiny – od 8:45 do 9:00 hod.
 • oběd – od 11:45 do 12:30 hod.
 • odpolední svačina – od 14:30 do 15:00 hod.
 • strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh
 • vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně (vyhláška č.107/2005 Sb. §2 odst. 7), strávníci je neodnášejí z místnosti, nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo
 • porce jídel jsou připravovány podle platných norem.

8. Vstup do jídelny

 • vstup do prostoru jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd, ostatním osobám je vstup na jídelnu z hygienických důvodů zakázán.

9. Práva a povinnosti dětí

 • Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim Dítě má právo odmítnout stravu
 • Dítě má právo být respektováno (při volbě druhu a množství stravy)
 • Dítě má povinnost dodržovat daná pravidla při stravování v MŠ
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků školy během stravování
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s nádobím a ostatními předměty a věcmi v prostorách jídelny MŠ

10. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu stravování dítěte v MŠ
 • Zákonní zástupci mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do jídlonosičů
 • Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování dítěte v MŠ
 • Zákonní zástupci mají povinnost sdělit personálu MŠ alergie a jiné reakce dítěte na daný druh potraviny
 • Zákonní zástupci mají povinnost řídit se vnitřním řádem výdejny školy
 • Zákonní zástupci mají povinnost platit za odebranou stravu v daný termín

11. Podmínky zacházení s majetkem výdejny MŠ

 • Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku jídelny MŠ.
 • Pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy zajišťují, aby děti zacházely s předměty v jídelně šetrně a nepoškozovaly zdejší majetek.

12. Zabezpečení bezpečnosti při stravování dětí

 • Po celou dobu stravování dětí je nad nimi zabezpečen pedagogický dozor, také dohled paní kuchařky.

13. Organizační zajištění provozu:

 • Kuchařka – výdej stravy: Gabriela Švecová
 • Vedoucí školní jídelny: Eva Čadová

14. Dotazy, připomínky

 • dotazy, připomínky a případné problémy řešte ihned přímo s paní kuchařkou – výdej stravy nebo ředitelkou MŠ

 

 

Bc. Gabriela Martincová, DiS. - ředitelka MŠ

účinnost od 01. 09. 2019

Nahoru