Vnitřní řád ŠJ - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

 

1) Provoz ŠJ

- řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon, dále vyhláškou č. 107/2005 Sb.,

- jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin

- základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školníjídelny Králíky

 

2)Výdejní doba:

- pro děti a zaměstnance        

Podávání svačin: MŠ Červený Potok 1. třída – 8:20 – 8:40 hod.             14:00 – 14:20 hod.

                                                                        2. třída – 8:45 – 9:00 hod.             14:20 – 14:35 hod.

                                     MŠ Prostřední Lipka                8:45 – 9:00 hod.             14:30 – 15:00 hod.

 

Podávání obědů: MŠ Červený Potok 1. třída – 11:15 – 11:45 hod.

                                                                        2. třída – 11:45 – 12:10 hod.

                               MŠ Prostřední Lipka                11:45 – 12:30 hod.

 - pro odběr do jídlonosičů     11:00 – 11:15

 

3) Výše stravného

- výše stravného je určena předpisem vedoucí školní jídelny Králíky, v základních kategoriích činí:

- děti dle věkové kategorie:

            a)  3 – 6 let:

celodenní stravování – celkem 44,-Kč

(ranní svačinka 11,-Kč, oběd 22,Kč, svačina 11,- Kč)

b)  Děti, které dosáhnou v daném školním roce 7 let:

celodenní stravování – celkem 49,- Kč

(ranní svačinka 11,-Kč, oběd 27,- Kč, svačina 11,- Kč)

 

 

4) Placení stravného:

- hotově v MŠ 

- splatnost do 15. následujícího měsíce

 

5)Přihlášky a odhlášky ze stravování

- přihlášky a odhlášky ze stravování se provádějí den předem nejpozději do 10:30 hod., a to následujícími způsoby:

MŠ Červený Potok

- telefonicky (i formou sms) 465 634 165, 731 161 934, 777 804 160, 778 749 151

- osobně v MŠ (učitelce, školnici)

 

MŠ Prostřední Lipka

- telefonicky (i formou sms) 465 631 461, 605 083 520

- osobně v MŠ (učitelce, školnici)

 

- V případě onemocnění má strávník nárok na odebrání stravy pouze první den nemoci
(nepřítomnosti), a to v době 11:00 – 11:30 hod. A to pouze do svých nádob – jídlonosičů.

 

 

6)Jídelní lístek

- jídelní lístek mají rodiče možnost přečíst na nástěnce na chodbě MŠ (PL – v šatně) a na webových stránkách školy

 

 

7) Výdej svačin a obědů

- Podávání svačin: MŠ Červený Potok 1. třída – 8:20 – 8:40 hod.            14:00 – 14:20 hod.

                                                              2. třída – 8:45 – 9:00 hod.             14:20 – 14:35 hod.

                              MŠ Prostřední Lipka               8:45 – 9:00 hod.            14:30 – 15:00 hod.

 

- Podávání obědů: MŠ Červený Potok 1. třída – 11:15 – 11:45 hod.

                                                              2. třída – 11:45 – 12:10 hod.

                        MŠ Prostřední Lipka              11:45 – 12:30 hod.

 - strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh

- vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně (vyhláška č.107/2005 Sb. §2 odst. 7), strávníci je neodnášejí z místnosti, nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo

- porce jídel jsou připravovány podle platných norem.

 

8) Vstup do jídelny

- vstup do prostoru jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd, ostatním osobám je vstup na jídelnu z hygienických důvodů zakázán.

 

 

9) Práva a povinnosti dětí

- Každé dítě navštěvující MŠ má právo na celodenní stravu a pitný režim

- Dítě má právo odmítnout stravu

- Dítě má právo být respektováno (při volbě druhu a množství stravy)

- Dítě má povinnost dodržovat daná pravidla při stravování v MŠ

- Dítě má povinnost dbát pokynů učitelek MŠ i ostatních pracovníků školy během stravování

 

 

10) Práva a povinnosti zákonných zástupců

- Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu stravování dítěte v MŠ

- Zákonní zástupci mají právo první den nemoci odebrat stravu dítěte do jídlonosičů

- Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování dítěte v MŠ

- Zákonní zástupci mají povinnost sdělit personálu MŠ alergie a jiné reakce dítěte na daný druh potraviny

- Zákonní zástupci mají povinnost řídit se vnitřním řádem výdejny školy

- Zákonní zástupci mají povinnost platit za odebranou stravu v daný termín

 

11) Podmínky zacházení s majetkem výdejny MŠ

- Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku jídelny MŠ

- Pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy zajišťují, aby děti zacházely s předměty v jídelně šetrně a nepoškozovaly zdejší majetek.

 

 

12)Zabezpečení bezpečnosti při stravování dětí

- Po celou dobu stravování dětí je nad nimi zabezpečen pedagogický dozor, také dohled paní kuchařky.

 

13) Organizační zajištění provozu:

 - Kuchařka – výdej stravy: Červený Potok - Juliána Marková

                                                      Prostřední Lipka - Aneta Brůnová

- Vedoucí školní jídelny - Eva Čadová

 

                               

14) Dotazy, připomínky

- dotazy, připomínky a případné problémy řešte ihned přímo s paní kuchařkou – výdej stravy nebo ředitelkou MŠ

 

 

Bc. Gabriela Martincová, DiS.

             ředitelka MŠ

účinnost od 01. 09. 2017

aktualizace 01. 09. 2020

aktualizace 01.09. 2021

aktualizace 01.09.2022

aktualizace 01.02.2024

 

 

Nahoru