Školné

Podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání

 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí „O stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“ a je vyvěšena na nástěnce v Mateřské škole

  • Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.
  • Úplata se neplatí za děti v posledním, povinném - předškolním ročníku mateřské školy
  • Děti s odkladem povinné školní docházky jsou dle zákona od 1.9.2017 též od placení úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni.
  • Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a činí na školní rok 2018/2019 částku 280,- Kč na jedno dítě a měsíc.
  • Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí od 1. září do 30.6.
  • Úplata je splatná do 15. dne v příslušném měsíci. Je hrazena v hotovosti paní školnici - pokladní.
  • V době letních prázdnin: - v měsíci červenci, kdy je provoz MŠ pouze 4 dny je úplata prominuta  
  •                                        - v měsíci srpnu je snížena na poměrnou část, tj. 210,- Kč (3/4, 3 týdny provoz MŠ), úplata za předškolní vzdělávání bude prominuta pouze dětem,                                                                       které MŠ v měsíci srpnu vůbec nenavštíví.
  • Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

Pozn. Podmínky placení stravného naleznete v rubrice „jídelníček“.

Nahoru