Přijímání dětí

 • Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 2 do 6- ti let
 • Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Zápis dětí do MŠ probíhá v měsíci květnu. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů, na webových stránkách školy a na informační tabuli města. Žádosti o přijetí si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole, nebo vytisknout zde.
 • Do třídy MŠ se mohou zařazovat také děti od dvou let věku a děti zdravotně postižené, tj. smyslově, tělesně a mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami (po projednání s odborným lékařem).
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

 • Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), toto se netýká dětí s nástupem povinného předškolního vzdělávání.
 • O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.
 • Ředitelka stanoví do jednoho měsíce den, kdy se rodiče dostaví do mateřské školy a vyzvednou si rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. V tento den většinou také proběhne krátká informační schůzka.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.
 • Rodič může využít adaptační program školy – může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou).
 • Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celou dobu docházky do MŠ.
 • Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.
Nahoru