Den v MŠ

MŠ Červený Potok

 

6:45 – 8:30

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dítěte pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání

 

upravena ms

 

 

6:45 – 9:45

děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, čas pro komunitní kruh, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový,
rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu, logopedická prevence

 

 

8:45 – 9:00

dopolední svačina

den4

 

 

  

9:45 – 11:45

pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj.

aktivity prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohyb, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem
(v případě nepříznivého počasí probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídě)

 

 úprava potana zahrade

 

 

11.45 – 12.15

 oběd

 úprava pota oběd

 

 

12:15 – 12:30

odchod dětí po obědě domů, hygiena, příprava na odpočinek

 

 

12:15 – 14:15

spánek a odpočinek dětí, respektujeme rozdílnou potřebu spánku u dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

 

den3

 

 

14:30 – 15:00

odpolední svačina

 uprava pota svacinka lupinky

 

 

15:00 – 16:00

odpolední zájmové činnosti, pobyt na zahradě MŠ, rozchod a rozvoz dětí domů

 

 

den1

 

 

 

 

 

logo PL

 

 

Den v naší mateřské škole.

7.15 – 9.00

Začínáme se společně scházet, sebeobsluha, hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce, pohybové aktivity a hry.

9.00 – 10.00

Řízené činnosti dle ŠVP (jazykové, logopedické, dramatické, výtvarné, pracovní, tělesné, hudební), které odpovídají potřebám a věkovému složení dětí ve třídě.

10.00 – 11.45

Zdravý pobyt venku nám umožňuje krásná příroda všude kolem nás. Přilehlá školní zahrada umožňuje dětem spontánní zájmové aktivity, všestranný pohybový rozvoj, individuální nebo skupinkové vyžití a radost z pohybu.

 11.45 – 12.30

Oběd a hygiena

Vedeme děti k samostatnosti, ke správnému stolování a zdravým životním návykům.

12.30 – 14.30

Odpočinek, četba pohádky pro všechny děti, zájmové aktivity pro děti, které nemají potřebu spánku.

14.30 – 15.00

Odpolední svačina, sebeobsluha, předání dětí zákonnému zástupci.

15.00 – 15.15

Příprava dětí na odjezd autobusem.

  

Tento program není závazný, slouží jako orientační přehled činností. Doba stravená v mateřské škole by měla pro dítě být radostí, příjemnou zkušeností a dobrým základem do života i vzdělávání. Předškolní vzdělávání by mělo nabízet vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné,podnětné,zajímavé a obsahově bohaté (pohádky, koncerty, divadelní představení, výstavy, skupinové práce, spolupráce se ZŠ a jiné) v němž se dítě bude cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a které mu zajistí možnost projevit se, bavit se i zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.Vzdělávání musí vyhovovat individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Včetně vzdělávacích potřeb specifických. Vhodnými metodami práce jsou - prožitkové a kooperativní učení hrou - činnosti, založené na zážitcích, podporujících zvídavost, radost z učení - využívání spontánních dětských nápadů - poskytnutí prostoru pro vlastní plány dítěte - situační učení = modely situací, do nichž se dítě může dostat - spontánní sociální učení = nápodoba, proto nutné vhodné vzory chování a postojů Učební aktivita v tomto věku = hra. V předškolním vzdělávání jsou uplatňovány spontánní a řízené aktivity, obě jsou samozřejmě motivovány a promyšleny, aby sloužily vytýčenému cíli. Řízené aktivity jsou založeny na principu vzdělávací nabídky, na dítěti je, zda se aktivně zapojí do činnosti. Činnosti probíhají v CA (centra aktivit - ranní kruh, koutek dopravy, hudby, pracovní koutek, technický koutek, domácnost, obchod a kadeřnický salon).

 

Cílem naší práce je vést děti k zodpovědnosti!

01 vstup do budovy   02 šatna dětí  

03 pracovní koutek   04 dopravní koutek

05 třída   06 výdejna

07 jídelna   08 ložnice dětí

 

Nahoru